Filosofi

sommerfugl.jpg

Positivt menneskesyn

Et grunnleggende positivt menneskesyn er basis i CoachMeg. Utgangspunktet er at vi mennesker er utstyrt med flere ressurser enn vi bruker. Vi lar ofte omgivelsene forme oss på en måte vi ikke er tjent med. Ved å gå på akkord med oss selv, reduserer vi forståelsen av hvem vi er og hva vi kan utrette til det beste for menneskene rundt oss og i samfunnet.

Relasjonenes betydning

De relasjonene vi opplever fra vi er nyfødt, former vår forståelse av hvem vi er. Ved å bli bevisst hvordan vi virker på andre og andre påvirker oss, kan vi velge mer hensiktsmessige måter å reagere på. Mye energi går til spille i gamle og lærte handlingsmønster. Gode relasjoner frigjør energi og får oss til å trives. Gode relasjoner er basert på klare og tydelige roller, forståelse og aksept for ulikhet og vilje til å skulle lykkes med noe sammen.

Aksept

Det gode liv innholder også vonde opplevelser. I dagens samfunn " narres" vi til å tro på et forenklet "lykke-ideal". Mye av arbeidet i coachingen har som mål å skape nødvendig aksept for den situasjonen som har oppstått, slik at vi kan velge nye løsninger og komme oss videre i livet på en god måte. Som personer blir vi mindre sårbare når vi aksepterer oss selv slik vi ER - på både godt og vondt.

Verdistyring

Ved å bli bevisst hva som virkelig betyr noe i våre liv - hva som er våre verdier - vil vi kunne ta valg som gir mer energi og overskudd. Vi blir tydeligere som personer og skaper større grad av trygghet rundt oss. Ved at vi er tydelige lager vi dermed større rom for andre. Verdiene blir et viktig anker for de valgene vi tar i våre liv.

Bærekraftig utvikling

Det moderne menneske utsettes for et stort press. Forbrukersamfunnets idealer fører til fokus på ytre verdier og status. Velferdssamfunnets "bruk og kast" mentalitet er ikke i tråd med jordas behov for økt energiøkonomisering, og skaper holdninger som får konsekvenser for mer enn de tingene vi omgir oss med. Coachingen gjør det mulig å reflektere over hva som skaper harmoni og balanse i livet, og bli bevisst hvordan samfunnets normer for vellykkethet påvirker våre valg.

Coachrollen

Coachen er en samtalepartner som lytter aktivt og stiller spørsmål som fører til refleksjon. I en samtale er ingenting rett eller galt. Coachen er et aktivt medmenneske som tilfører samtalen ulike teknikker og metoder for å skape økt forståelse. Fokuset er å skape rom for handling og læring. Coachen er ikke ansvarlig for læringen, men for å skape omgivelser som fremmer refleksjonen.

Maktperspektivet

Hvordan forstår vi det som fortelles og hvordan farger våre egne holdninger og normer det som sies i samtalen? For meg som coach er det viktig at den som kommer til samtale opplever å få mer makt og kontroll over eget liv. For å skape et slikt godt samtaleklima, er jeg opptatt av å ha en alltid spørrende og nysgjerrig grunnholdning. Hva har den andres historie betydd for akkurat ham eller henne? Makt handler også ofte om taus normativ kunnskap som kan skape sosial kontroll og ufrihet. Vi har ofte andre valgmuligheter enn vi er klar over. Det er alltid grunn til å lete etter andre mulige forklaringer. Det systemiske perspektivet setter søkelys på kontekst og relasjoner, og er en korrigering til det individfokuset som er i vårt samfunn. Det er ikke slik at noen ER et problem, men vi kan HA et problem. Problemet er problemet, personen er ikke problemet. Min jobb som samtalepartner er å gi håp om at løsningene kan ligge i en utvidet forståelse av problemet. Ved å se problemet i et nytt lys, kan nye livshistorier oppstå.